آيدين عزيزم

عيدتون مبارك

امسال سال خوبي بود ،مثل همه خوبيهايي كه خداي مهربان به بنده هاش عطا كرده .حتماً درهمه روزهاي خدا خير وخوبي وبركت نهفته وهر چه او بخواهد خير ونيكي است .ما امسال هم مثل پارسال يك مهمان نازنين ويك هديه بي نظير ازخداي بي همتا برسر سفره هفت سين مان خواهيم داشت ،مهمان عزيزي كه وجودش براي زندگي ما غير از عشق ومحبت وخير الهي نبوده .ما براي شادي تمام دلها ي آسماني دعا خواهيم كرد وازتمام عزيزاني كه از ني ني وبلاگ پسرم ديدن مي كنند نيز التماس دعا داريم .تا پايان تعطيلات سال جديد همه را به خداي قادر مي سپاريم.عيدتون مبارك وايام خوش.
27 اسفند 1392