آيدين عزيزم
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 9 مرتبهموضوع :
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 9 مرتبهموضوع :
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 11 مرتبهموضوع :
تاريخ : سه شنبه 13 تير 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 8 مرتبهموضوع :
تاريخ : دوشنبه 22 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 15 مرتبه

 

 

تو در قلب منی

آنجا که هر ثانیه صدایی

دوست داشتنت را اعتراف می کند

آنقدر که تمام رگ های تنم می دانند

من

تو را زندگی می کنم.موضوع :
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 11 مرتبهموضوع :
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 12 مرتبهموضوع :
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 13 مرتبهموضوع :
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 12 مرتبهموضوع :
تاريخ : دوشنبه 1 خرداد 1396 | نویسنده : مهدي
بازدید : 11 مرتبهموضوع :